Algemene betaal- en leveringsvoorwaarden Y-con BV

Algemene betaal- en leveringsvoorwaarden
Y-con BV


Artikel 1 - Definities


1.1    In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Y-con BV, gevestigd te Tilburg:   
Iedere overeenkomst die tussen Y-con BV en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, als mede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Overeenkomst:   
De natuurlijke of rechtspersoon en degene die namens deze gevolmachtigd is, met wie Y-con een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan.

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 2 - Algemeen


2.1    De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Y-con en alle overeenkomsten tussen Y-con en een opdrachtgever. Voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Y-con, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3    Met deze algemene voorwaarden strijdige voorwaarden van opdrachtgever, waar onder maar niet beperkt tot algemene voorwaarden van opdrachtgever, zijn slechts van toepassing indien dit door Y-con uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

2.4    Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Y-con en opdrachtgever zullen als dan overleggen ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.5    Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen werken slechts met betrekking tot die overeenkomsten waarvoor zij zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven als dan onverkort van kracht.

2.6    Indien sprake is van een overeenkomst gesloten met twee of meerdere opdrachtgevers, zijn deze opdrachtgevers ieder afzonderlijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van alle uit overeenkomst voortvloeiende verplichtingen die op een opdrachtgever rusten.

2.7    Alle bedingen in deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van derden die Y-con in het kader van de overeenkomst of het uitvoeren van diensten inschakelt.


Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes


3.1    Alle door Y-con gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.

3.2    Alle door Y-con gemaakte offerten zijn vrijblijvend en tenzij anders vermeld geldig gedurende dertig dagen. Y-con is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen de voornoemde 30 dagen schriftelijk wordt bevestigd.

3.3    Alle door Y-con gemaakte offertes dragen een vertrouwelijk karakter. Opdrachtgever is niet gerechtigd derden in kennis te stellen van de inhoud daarvan.

3.4    Leverlijden in offertes van Y-con zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.5    De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW. Indien productleveringen onderdeel zijn van de overeenkomst, zijn prijzen in de genoemde aanbiedingen af magazijn van Y-con, inclusief de normale verpakking van de standaard commerciële regelapparatuur. Eventuele verzend-, vervoers- en speciale verpakkings- en orderkosten worden in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.6    Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Y-con daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Y-con anders aangeeft.

3.7    Omschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, kleuren, maten en specificaties van apparatuur met toebehoren van Y-con gelden bij benadering. Op eventuele wijzigingen die geen wezenlijke verandering brengen in de technische en/of esthetische uitvoering van de apparatuur kan opdrachtgever nimmer enige beroep doen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.8    Een samengestelde prijsopgave verplicht Y-con niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.9    Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.


Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst


4.1    Y-con zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, Zij staat echter niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat. Er is sprake van een inspanningsverbintenis.

4.2    Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Y-con het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3    Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Y-con aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Y-con worden verstrekt, in de vorm en op de wijze als door Y-con verzocht, Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Y-con zijn verstrekt, heeft Y-con het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4    Y-con is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat Y-con is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Y-con kenbaar behoorde te zijn.

4.5    Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Y-con de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6    Indien door Y-con of door Y-con ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7    Opdrachtgever vrijwaart Y-con voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 - Levering


5.1    Levering geschiedt af magazijn van Y-con.

5.2    Opdrachtgever is verplicht de Zaken af te nemen op het moment dat Y-con deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

5.3    Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, in Y-con gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever.

5.4    Indien de zaken worden bezorgd is Y-con gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen als dan afzonderlijk worden gefactureerd.

5.5    Indien Y-con gegevens nodig heeft van opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan Y-con ter beschikking heeft gesteld.

5.6    Indien Y-con een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Y-con schriftelijk in gebreke te stellen binnen een termijn van 14 dagen. Het overschrijden van de leveringstermijn levert geen grond tot schadevergoeding op.

5.7    Y-con is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Y-con is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

5.8    Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Y-con de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 - Montage, uitvoerings- en/of beheer voorwaarden


6.1    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, moet de uitvoering waaronder ook de eventuele beheerwerkzaamheden direct kunnen aanvangen en in éénmaal uitgevoerd kunnen worden.

6.2    Indien de montage en /of uitvoering waaronder ook begrepen het beheren van overeengekomen zaken, buiten toedoen van Y-con, niet kan aanvangen of moet worden gestaakt, is de opdrachtgever verschuldigd:
a) de onnodig gemaakte of extra reiskosten;
b) een vergoeding voor extra gewerkte uren en wachttijden.
Alle onvoorziene en aanvullende werkzaamheden en kosten zullen onderwerp zijn van een aanvullende opdracht, die door de opdrachtgever of haar vertegenwoordiger op hef werk dient te worden ondertekend.

Artikel 7 - Demo’s en testversles


7.1    Is aan opdrachtgever een demo of testversie getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

7.2    Demo’s en testversies mogen nimmer door opdrachtgever voor operationele doeleinden gebruikt worden.

7.3    Garantiebepalingen zijn niet van toepassing op demo’s of testversies.

7.4    Y-con is nimmer aansprakelijk voor directe schade, indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade voor bedrijfsstagnatie of kosten gemaakt door opdrachtgever, veroorzaakt door demo’s of testversies al dan niet ontstaan door derden.

Artikel 8 - Onderzoek, reclames


8.1    Opdrachtgever is gehouden de levering van hetgeen is overeengekomen (van zowel goederen als beheerdiensten in de meest ruime zin) direct op het moment van levering te (doen) onderzoeken, doch in ieder geval binnen de in lid 3 genoemde termijn.

8.2    Opdrachtgever dient te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

8.3    Een melding van eventuele zichtbare tekorten moet binnen een termijn van acht dagen na leveringsdatum, door Y-con zijn ontvangen. Opdrachtgever blijft verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken en geleverde diensten in de meest ruime zin en is opdrachtgever nimmer gerechtigd tot verrekening of het opschorten dan wel weigeren van betaling.

8.4    Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt dat slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Y-con op de wijze zoals door Y-con aangegeven, doch voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9 - Vergoedingen prijs en kosten


9.1    Indien Y-con met opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, Is Y-con niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.

9.2    Y-con mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Y-con kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal dan wel door derden in rekening gebrachte kosten etc in de meest ruime zin.

9.3    Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de Overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe als gevolg van de Wet.

9.4    De door Y-con gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven in de meest ruime zin.

Artikel 10 - Betaling


10.1    Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen en in de valuta zoals aangegeven.

10.2    Opschorting van enige betaling uit hoofde van vervallen facturen is niet mogelijk; ook niet indien opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.

10.3    Bij het in gebreke blijven van betaling binnen de in artikel

10.1    genoemde termijn treedt de opdrachtgever onvoorwaardelijk van rechtswege in verzuim.

10.4    Bij verzuim is de opdrachtgever rente verschuldigd over de openstaande vordering naast de ontstane additionele kosten. De verschuldigde rente bedraagt tenminste 1,5% (anderhalf procent) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is en in welk geval de hogere wettelijke rente van toepassing is.

10.5    De rente over het in lid 4 genoemde opeisbare bedrag, inclusief BTW, wordt berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledige bedrag inclusief de ontstane extra kosten.

10.6    In geval van verpanding of beslaglegging bij de opdrachtgever, zoals op bedrijfsmiddelen, voorraden en/of handelsvorderingen, evenals in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling dan wel berichten hieromtrent betreffende de opdrachtgever, worden de vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

10.7    Y-con behoudt zich het recht voor levering van zowel goederen als diensten en/of montage van goederen uit te stellen, indien binnen acht dagen na vervaldatum, geen gevolg aan de aanmaning tot betaling is gegeven.

10.8    Y-con behoudt het recht de door de opdrachtgever gedane betaling te laten strekken, in de eerste plaats ter voldoening van gemaakte additionele kosten en vervolgens ter voldoening van vervallen rente en tenslotte ter voldoening van de hoofdsom.

10.9    Y-con behoudt het recht, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling te weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

10.10    Y-con behoudt zich het recht de volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en kosten worden voldaan.

Artikel 11 - Ingebrekestelling


11.1    Indien opdrachtgever in gebreke is of komt dan behoud Ycon zich alle rechten voor tot het nemen van additionele maatregelen ter voldoening van de openstaande vordering. Y-con heeft het recht de order uit handen te geven. Alle hieruit voortvloeiende additionele kosten zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

11.2    De buitenrechtelijke kosten worden gefixeerd op 15 procent van het door de koper als dan verschuldigde met een minimum van € 250,00. Ingeval de opdrachtgever een consument is geldende de wettelijke bepalingen omtrent de incassokosten. Naast voormelde incassokosten is Opdrachtgever tevens rente verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij de rente wordt vastgesteld op 1% per maand of aangevangen deel van een maand.

11.3    Indien Y-con extra kosten maakt als gevolg van het verzuim door opdrachtgever. welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12 - Wijziging van de overeen-komst


12.1    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overlegde overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

12.2    Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Y-con zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

12.3    Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële eis/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Y-con opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

12.4    Indien een vast tarief is overeengekomen zal Y-con daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vaste tarief tot gevolg heeft.

12.5    Aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zoals die na acceptatie van een aanbieding tot stand is gekomen, kunnen uitsluitend schriftelijk tot stand worden gebracht.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud


13.1    Alle door Y-con geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Y-con totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Y-con gesloten overeenkomsten is nagekomen.

13.2    Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13.3    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Y-con hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

13.4    Alle door Y-con geleverde goederen als diensten in de meest ruime zin en waarbij sprake is van eigendomsvoorbehoud mogen niet worden doorverkocht dan wel ten dienste worden gesteld van derden en mogen nimmer als betaal en/of financieel dekkingsmiddel worden gebruikt tenzij anders is overeengekomen.

13.5    Voor het geval dat Y-con zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Y-con of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen, te betreden waarde eigendommen van Y-con zich bevinden en die zaken mede terug te nemen, op kosten van opdrachtgever.

Artikel 14 - Garantie


14.1    Y-con garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

14.2    Deze garantie geldt niet voor de door derden geleverde zaken in de meest ruime zin

14.3    De garantie geldt gedurende een termijn van 12 maanden na levering op materiaal en/of fabricagefouten.

14.4    Indien dit materiaal tevens door Y-con is gemonteerd geldt bovengenoemde garantietermijn vanaf de (eerste) oplevering.

14.5    In geval van herstel of vervanging van onderdelen wordt de garantietermijn niet verlengd.

14.6    De voornoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Y-con, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

14.7    Om zich op de garantie te kunnen beroepen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking van het defect schriftelijk aan Y-con mededelen dat er een defect is geconstateerd en aan Y-con een gedetailleerde opgave verstrekken van het defect en de omstandigheden waarin het defect is waargenomen.

14.8    De garantie is uitsluitend van toepassing indien de technische dienst van Y-con na onderzoek vaststelt dat het door opdrachtgever opgegeven defect uitsluitend het gevolg is van een materiaal- of fabricagefout.

14.9    De garantieverplichting van Y-con is strikt beperkt tot herstel of vervanging van defect bevonden onderdelen, respectievelijk het verhelpen van de in de werking van apparatuur of installaties geconstateerde defecten.

14.10    De garantie geldt in plaats van elke (andere) aansprakelijkheid van Y-con, welke daarom uitdrukkelijk wordt uitgesloten, met uitzondering van schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Y-con of haar leidinggevend personeel.

14.11    Indien de door Y-con verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 15 - Opschorting en ontbinding


15.1    Y-con is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst Y-con ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
- het vermoeden bestaat dan wel gerede grond aanwezig is dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet naar behoren zijn verplichtingen zal nakomen,
- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomsten deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd. voldoening van de financiële verplichtingen van opdrachtgever ten opzichte van Y-con.
- opdrachtgever in staat van surseance faillissement dan wel liquidatie is komen te verkeren.

15.2    Voorts is Y-con bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich aan de andere kant omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.3    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Y-con op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Y-con de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

15.4    Y-con behoudt zich echter te allen tijde het recht voor een schadevergoeding te vorderen ingeval van verwijtbare tekortkoming zijdens opdrachtgever.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid


16.1    Indien door Y-con geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Y-con ten opzichte van opdrachtgever beperkt tot wat in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

16.2    Bij het inschakelen van derden zal Y-con steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor derden wordt echter uitgesloten.

16.3    Indien Y-con aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijk heel beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Y-con te verstrekken uitkering, althans tot maximaal éénmaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Y-con voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 50.000,- (Zegge: Vijftigduizend euro).

16.4    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Y-con aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Y-con toegerekend kan worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dal deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

16.4    Y-con is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen schade door dood, lichamelijk letsel, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, of schade uit enige andere hoofde, die verband houdt met de ondeugdelijkheid van geleverde zaken, ongeacht verwerking daarvan door koper of derden.

16.5    Opdrachtgever vrijwaart Y-con voor alle aanspraken van derden en/of werknemers van opdrachtgever en/of personen die voor opdrachtgever voor rekening werkzaamheden verrichten met betrekking tot de geleverde zaak of andere derden terzake van de schade in dit artikel vermeldt, waaronder begrepen de schade uit of ten gevolge van productaansprakelijkheid.

16.6    De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Y-con of zijn ondergeschikten.

16.7    De aansprakelijkheid van Y-con bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Y-con onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Y-con ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Y-con in staat is adequaat te reageren.

Artikel 17 - Risico-overgang


17.1    Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

17.2    Alle goederen, zelfs franco verzonden, worden voor rekening en risico van de opdrachtgever verzonden

Artikel 18 - Overmacht


18.1    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt

18.2    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat wat dat betreft in de Wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Y-con geen invloed kan uitoefenen. doch waardoor Y-con niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, evenals, voor zover daaronder niet al begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Y-con, evenals de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van de door Y-con ter uitvoer van de overeenkomst ingeschakelde personen en/of zaken.

18.3    Y-con heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indiende omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Y-con zijn verbintenis had moeten nakomen,

18.4    Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

18.5    Voor zoveel Y-con ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Y-con gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 - Vrijwaringen


19.1    Opdrachtgever vrijwaart Y-con voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van (intellectuele) eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

19.2    Indien opdrachtgever aan Y-con informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt dan garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software ten tijde van installatie vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 - Intellectuele eigendom- en auteursrechten


20.1    Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Y-con zich de rechten en bevoegdheden voor die Ycon toekomen op grond van de Auteurswet.

20.2    Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.

20.3    De in het kader van de overeenkomst eventueel door Y-con tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, (constructie-)tekeningen, films, modellen, schema’s, beschrijvingen, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Y-con, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

20.4    Alle door Y-con eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruiken mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Y-con worden verveelvoudigd. Openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

20.5    Y-con behoudt hel recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 - Geheimhouding


21.1    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

21.2    Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Y-con gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Y-con zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Y-con niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22 Niet overname personeel


22.1    Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst tot maximaal één jaar na beëindiging daarvan, op geen enkele wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg terzake heeft plaatsgehad met Y-con, medewerkers van Y-con of van ondernemingen waarop Y-con ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel op enige wijze, direct of indirect, voor zich laten werken, dan wel hen daartoe voorstellen of aanbiedingen doen.

22.2    Bij overtreding van het bepaalde in artikel 22.1 verbeurt opdrachtgever aan Y-con een direct opeisbare boete van € 100.000.- (zegge honderdduizend euro) per geval, onverminderd het recht van Y-con volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 23 - Geschillen


23.1    De rechter in de vestigingsplaats van Y-con is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. In dat geval is die rechter bevoegd welke door de Wet wordt aangewezen. Y-con heeft altijd het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

23.2    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24 - Toepasselijk recht


24.1    Op elke Overeenkomst tussen Y-con en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. De geschillen welke tussen Y-con en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Y-con met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Y-con heeft echter het recht een geschil met een opdrachtgever die in het buitenland is gevestigd te doen beslechten door de bevoegde buitenlandse rechter. Partijen kunnen echter schriftelijk overeenkomen dat geschillen zullen worden gearbitreerd waarbij zij over de wijze van arbitrage nadere regels zullen vaststellen.

ARTIKELEN AANGAANDE DIENSTVERLENING


De in dit hoofdstuk ‘Dienstverlening’ vermelde bepalingen zijn, naast de ‘Algemene bepalingen’ van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien diensten van Y-con worden verleend, zoals beheerdiensten maar ook toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering, en niet nader te noemen dienstverlening in de meest ruime zin.

Artikel 25 - Uitvoering


25.1    Y-con zal naar beste kunnen, haar uiterste inspanning doende dienstverlening met zorg uit te voeren in overeenstemming met de met opdrachtgever schriftelijk overeengekomen afspraken en procedures.

25.2    Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in opeenvolgende fasen zal plaatsvinden, dan is Y-con gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan vooraf gaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd dan wel betaalt.

25.3    Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Y-con gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen.

25.4    Y-con is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen: Indien dergelijke gegeven aanwijzingen worden opgevolgd, en telden tot additionele kosten, dan zullen de desbetreffende werkzaamheden worden doorberekend.

25.5    Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, dan zal Y-con steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met vergelijkbare kwalificaties.

Artikel 26 Wijziging en meerwerk


26.1    Indien Y-con op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, dan zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Y-con worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Y-con. Y-con in echter niet verplicht een dergelijk verzoek te honoreren en zij houdt zich dan het recht voor dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

26.2    Opdrachtgever zal onvoorwaardelijk aanvaarden dat door de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en Y-con, zal worden beïnvloed.

26.3    Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties, een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, dan zal Y-con de opdrachtgever hiervan voorafgaande schriftelijk informeren over de financiële gevolgen van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 27 - Opleidingen, cursussen en trainingen


27.1    Voor zover de dienstverlening van Y-con bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, houdt Y-con zich het recht voor, vooruitbetaling van de verschuldigde betaling te verlangen.

27.2    De gevolgen bij annulering van deelname aan een of meer deelnemers dan wel de gehele overeengekomen opleiding, cursus of training, zullen worden beheerst door de bij Y-con gebruikelijke regels.

27.3    Indien het aantal meldingen daartoe naar het oordeel van Ycon aanleiding geeft, is Y-con gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of training, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

Artikel 28 - Honorarium


28.1    De in dit artikel besproken voorwaarden zijn van toepassing op de artikelen 25 t/m 28.

28.2    Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 3 en 5 t/m 11 in dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 4 t/m 11 van dit artikel.

28.3    Partijen kunnen hij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

28.4    Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Y-con, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

28.5    Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

28.6    Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

28.7    Indien Y-con met opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Y-con niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

28.8    Y-con is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Y-con kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen.

28.9    Y-con mag bovendien het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen danwel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan Y-con, dat in redelijkheid niet van Y-con mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

28.10    Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na het verstrijken van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 20% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid als gevolg van de Wet.

28.11    Y-con zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Y-con zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.

28.12    Indien opdrachtgever de door Y-con kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Y-con genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden. De dan al openstaande (deel) facturen zijn dan per direct opeisbaar.

Artikel 29 - Wijziging en vindplaats van de voorwaarden


Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tilburg.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

(+31) 013 578 43 20
info@nordomatic.nl
Maa - Vrij 8.30 - 17.00
In het weekend gesloten
Ringbaan Noord 185
5046AB Tilburg